รายวิชา 12: การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 Last Update: October 28,  2020 วัตถุประสงค์ของรายวิชา: การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนาต้นแบบอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการการออกแบบที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุและเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์และด้านอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสำหรับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุอีกด้วย ผลลัพธ์ของรายวิชา: เมื่อเรียนจบในรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ: CLO1:…

Course 12: Additive Manufacturing for Industry 4.0 (Syllabus) Last Update: February 1,  2020 Course Objective: Additive Manufacturing (AM) is a…